Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetíRozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

 

Č.j. MŠ/16/2024                                                  

Ředitelka Mateřské školy Vražkov, okres Litoměřice, příspěvkové organizace, Bc. Jana Kleinová, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ust. §34 a ust. §165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

děti uvedené pod tímto registračním číslem:

 

24 001                           24 006                   24 013

24 004                           24 007                   24 015

24 005                           24 011

se od 1. září 2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vražkov, okres Litoměřice, příspěvkové organizace.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 31. 05. 2024 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy a na vývěsce školy. Dále bylo také zveřejněno dne 31. 05. 2024 na webových stránkách školy https://msvrazkov.cz

Tímto dnem začíná běžet 15. denní lhůta na odvolání.

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně, či písemně požádat o jeho vydání.

Proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Ve Vražkově dne 31. 05. 2024

Bc. Jana Kleinová