Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní řád

Školní řád

1. Úvodní ustanovení

Ředitelka mateřské školy ve Vražkově, okres Litoměřice, vydává školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků předškolního vzdělávání, tj. dětí v mateřské škole, jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, Listinou základních práv a svobod, Vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění.

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

2.1 Hlavní vzdělávací cíle

Vytvářet dětem prostředí s dostatkem podnětů k získání samostatnosti, k vytváření

pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k využívání informativních a komunikativních prostředků s důrazem na rozvoj řečových schopností, kom. dovedností a řečového projevu.

Orientovat vzdělávání v MŠ tak, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání se schopnost aktivně přistupovat k životu, ke zdraví a zdravému životnímu stylu i životnímu prostředí.

2.2 Základní práva přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

Každé dítě má právo

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo dostávat a projevovat lásku,mít někoho, kdo se jej zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu,ochrana  před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

2.3 Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci, osvojitelé ( dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu či rozhodnutím mateřské školy týkajících se vzdělávání dětí
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, bylo vhodně a čistě oblečené
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte
 • na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • zdůvodnit nepřítomnost dítěte
 • oznamovat škole údaje do školní matriky  a každou změnu týkající se dítěte či zákonného zástupce (změna adresy, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt, zdravotní pojištění).

Další povinnosti zákonných zástupců vyplívají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky v mateřské škole

3.1 Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno na nástěnkách školy. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se postupuje podle kritérií platných pro daný školní rok v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče osobně nebo poštou, rodiče přijatých dětí budou informování na nástěnkách školy seznamem registračních čísel.

Pro nové děti se může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3.2 Délka pobytu a způsob stravování dětí v mateřské škole

Při přijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci seznámeni ředitelkou s provozní dobou, zároveň se dohodnou o způsobu a rozsahu jeho docházky a stravování po dobu pobytu v mateřské škole

Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět projednat s ředitelkou mateřské školy.

3.3 Podmínky při přebírání a předávání dětí při příchodu a odchodu dětí

Děti se v mateřské škole scházejí převážně od 6.15 do 8.30 hodin.

V poledne je možné vyzvednout děti od  12.00 do 12.30 hodin, odpoledne od 14 do 16.15 hodin.

Po dohodě s učitelkou je možné přivádět i vyzvedávat děti dle potřeb rodičů.

Ráno  při příchodu přebírá děti od rodičů učitelka, kterou rodiče informují o zdravotním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby.

Děti nemohou chodit do třídy samy nebo zůstávat v šatně bez dozoru.

Mateřská škola zodpovídá za dítě až po jeho řádném předání učitelce.

V šatně má každé dítě své místo na oblečení a obuv, které je označeno značkou.

3.4 Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje vždy na celý školní rok směrnicí, kterou vydává ředitelka školy a je k nahlédnutí rodičům v šatnách. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození od úplaty či snížení úplaty a sankce za neplacení.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platí se hotovostně ve třídě MŠ nejpozději do 15. v běžném měsíci. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Podle §4, odst.1 a výše uvedeného zákona se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Po dohodě lze platit sníženou sazbu pro děti, které pravidelně odcházejí po obědě. V této snížené sazbě není započítána odpolední svačina.

Stravné se plat hotovostně ve třídě MŠ do 15. následujícího měsíce.

Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna jeho výše v průběhu školního roku.

3.5  Omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání v mateřské škole, poskytování informací o zdravotním stavu dítěte

Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, musí být zákonnými zástupci omluveni písemně.

Pokud zákonní zástupci znají dopředu dobu a důvod nepřítomnosti dítěte, oznámí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi školy přímo nebo telefonicky v dostatečném předstihu.

Předpokládanou dlouhodobou nepřítomnost dítěte projednají s ředitelkou mateřské školy.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce přijímacího pedagoga o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte.

3.6 Informování zákonných zástupců dítěte o průběhu vzdělávání v mateřské škole a jeho dosažených výsledcích 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření a formách vzdělávání ve Školním vzdělávacím programu s názvem „Společně krok za krokem projdeme se celým rokem“, který je vyvěšen v šatně mateřské školy a vychází z RVP PV.

Zákonní zástupci se mohou průběžně informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, a to zejména v době předávání nebo přebírání dětí u pedagogického pracovníka, který vykonává pedagogickou činnost ve třídě, kam dítě dochází. Lze si smluvit schůzku s ředitelkou školy i mimo tuto dobu.

Ředitelka mateřské školy svolává nejméně jednu schůzku za pololetí, kde jsou rodiče informováni o rozhodnutí týkajících se vzdělávání dětí a provozních záležitostech.

Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce dítěte, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se dítěte.

Zákonní zástupci dětí jsou informováni o dění v mateřské škole na nástěnkách v šatně.

3.7 Informování zákonných zástupců dítěte o školních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou školní výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny, karneval apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním na nástěnce v šatně mateřské školy.

3.8  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se všemi zaměstnanci mateřské školy a jinými dětmi a jejich rodiči

Zákonní zástupci dodržují při pobytu v mateřské škole tato pravidla

 • řídí se režimem školy a nijak nenarušují předškolní vzdělávání dětí,
 • řídí se školním řádem,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními rodiči pravidla slušného a ohleduplného chování.

4. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

4.1 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu.

4.2 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušují provoz mateřské školy.

4.3 Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání tohoto dítěte.

4.4 Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

5.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem, s dobou pobytu pro děti od 6.15 do 16.15 hodin.

V měsících červenci a srpnu stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušení provozu mateřské školy. Informaci o přerušení provozu    zveřejní ředitelka mateřské školy pro zákonné zástupce dětí na nástěnce v šatně dětí nejméně dva měsíce předem.

Provoz mateřské školy může ředitelka omezit nebo přerušit po projednání se zřizovatelem i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na nástěnce v šatně neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě (jednotřídní mateřská škola), do které jsou zařazeny děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O těchto aktivitách informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich uskutečněním.

5.2 Vnitřní režim dne

6.15 hod – 11.45 hod. ranní hry, cvičení, hygiena, svačina

RANNÍ KRUH, činnosti v KOUTCÍCH AKTIVITY, hodnocení činností, pobyt dětí venku

11.45 hod – 12.30 hod. hygiena, oběd

12.30 hod – 14.00 hod. hygiena, odpočinek

14.00 hod – 14.30 hod. svačina, hygiena

14.30 hod- 16.15 hod. hry, zájmová činnost dětí

Stanovený základní denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí.

5.3 Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8 – 12 hodin.

6. Organizace školního stravování

6.1 Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna umístěná v budově mateřské školy.

Při přípravě jídel postupujeme dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídíme se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat denně dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Kromě jídla je pro děti zajištěn pravidelný samoobslužný pitný režim, během dne dostávají děti dostatečné  množství ovoce nebo zeleniny.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

6.2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

8:45 hod. – 9:00 hod. – dopolední přesnídávka – samoobslužný systém

11:45 hod.- 12:30. hod. – oběd

14:00.hod. – 14:30 hod. – odpolední svačina – samoobslužný systém

Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim – samoobslužný systém, učitelky dbají na to, aby děti pití nezanedbávaly.

6.3 Postup při odhlašování dětí ze školního stravování při jejich nepřítomnosti v mateřské škole

V případě předem omluvené nepřítomnosti dítěte zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti školní jídelně.

V případě náhlého onemocnění dítěte odhlásí zákonný zástupce dítě osobně nebo telefonicky, a to nejpozději do 8:00 hodin příslušného dne, jinak bude jídlo neodhlášené a finanční částka nebude odečtena.

Zákonný zástupce je povinen upřesnit návrat dítěte po nemoci zpět do mateřské školy, a to nejpozději do 8:00 hodin příslušného dne.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při jejich vzdělávání může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 28 dětí, a to při vzdělávání v budově mateřské školy.

Při pobytu venku 20 dětí, výjimečně 28 dětí na školní zahradě.

Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s pedagogickými pracovníky dohodnout na nejvhodnějším postupu.

Při specifických činnostech, např. sportovních akcích, výletech apod. bude o bezpečnost dětí pečovat pedagogický pracovník navíc, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Do mateřské školy mohou rodiče přivést děti pouze zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může ředitelka školy při podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku.

Dbají na dodržování pitného režimu.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.,

7.2 Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Při činnostech, která vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, zpravidla ve dvojstupech
 • skupina je obvykle doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku, druhý na konci skupiny
 • skupina k přesunu využívá především chodníky, popřípadě pravé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,
 • přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny,
 • při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč,
 • první a poslední dvojice používá reflexní vesty, většinou je dostanou i děti, které jdou na kraji, blíže k vozovce,

b) pobyt v přírodě

 • využíváme pouze známá a bezpečná místa,
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré kameny apod.),
 • při pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily pro ně vymezené prostranství,
 • pedagogičtí pracovníci dávají pozor na jedovaté rostliny, mrtvé ptáky a jiná zvířata,

c) rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních činnostech, které pořádá mateřská škola typu dětského dne,a kterých se zúčastní zákonní zástupci dětí,
 • jen na místech k tomu určených,
 • za přítomnosti  pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni,
 • v blízkosti zdroje vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně,
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál,
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně,
 • při těchto akcích bude přítomen i zástupce z řad dobrovolných hasičů,

d)  sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • pedagogičtí pracovníci dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují obtížnost a intenzitu těchto aktivit individuálním schopnostem dětí,
 • ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí,
 • před cvičením dětí a jinými pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách či v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy,zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny,
 • kontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného nářadí a náčiní,

e) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti poranit, jako nůžky, nože, kladívka apod., děti pracují v malých skupinkách za zvýšeného dohledu pedagogického pracovníka a postupně se vystřídají.

7.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou seznamovány se zdravým životním stylem

Všichni pracovníci mateřské školy se podílejí na vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky mateřské školy a mezi pracovníky mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

8. Zacházení s majetkem školy

8.1 Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a záměrně nepoškozovaly majetek mateřské školy.

8.2  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

9. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

9.1 Cíle inkluze (společného vzdělávání)

Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje.

Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností.

9.2 Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. – V. stupně postupuje v  souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

9.2 Spolupráce zákonných zástupců

V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

9.3 Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení.

V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1.      9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na  základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Účinnost a platnost tohoto školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinný od 1. 9. 2017.

10.2  Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, případně změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti  s nimi budou seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy. Informováni budou také zákonní zástupci dětí.

10.3  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to nejpozději do 15 dnů od jeho platnosti.

O vydání a obsahu tohoto školního řádu informuje ředitelka mateřské školy zákonné zástupce dětí na třídních schůzkách a vyvěšením na volně přístupném místě v šatně mateřské školy.

10.4 Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznámení s předpisem pro rodiče dětí a zaměstnance školy.

Ve Vražkově 25.8. 2017

Bc. Jana Kleinová

Ředitelka MŠ Vražkov, okres Litoměřice